Публикации

1998-2000 гг.

Мингазутдінов І.О., Полтораков О.Ю. Феномен «етнічної мобілізації» та його наслідки для Західної Європи // Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Сер.: Міжнародні відносини. – 1998. – № 10.

Полтораков О. До питання про роль освіти в полікультурному суспільстві // Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість: Зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.-практ. конф. 20-23 квітня 1999 р. – К., 1999. – С.313-314.

Полтораков О. Особа в міжнародних відносинах // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. Збірник доповідей Другої Всеукраїнської наукової конференції. 9-10 вересня 1999 р. – К.: Київський університет ім.Т.Шевченка, 2000. – С.119-121.

2001 г.

Полтораков О.Ю. Україна і європейська безпека: проблема національно-державної самоідентифікації // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк: Видання Донецького національного ун-ту, історичний факультет, 2001. – № 3 (7).

Полтораков А.Ю. Иностранные языки в контексте европейской интеграции Украины // Тезисы докладов международной научной конференции «Изменяющийся языковой мир». / Секция 9. «Язык и общество: функционирование языка в современных социокультурных условиях» – Пермь: ПермГУ, 2001.

Полтораков А.Ю. Проблема стратегического партнерства государств // Тезисы докладов 2-ой международной конференции молодых ученых и студентов «Актуальные проблемы современной науки». Гуманитарные науки. Часть 7. – Самара: СамГТУ, 2001.

Poltorakov O. NATO: the new dimension of security // Materials of 8th International Student Conference «Economics for Ecology». Sumy, Ukraine, May 3-8, 2001 – Суми: Вид-во СумДУ, 2001.

2002 г.

Полтораков О.ЮВійськово-політична складова західноєвропейської інтеграції: досвід та уроки 1990-х років // Дослідження світової політикиЗб. наук. пр. – К.: Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2002. – Вип. 20.

Poltorakov O. Ecological Terrorism and Its Threats to European Security // Materials of 9th International Student Conference «Economics for Ecology». Sumy, Ukraine, May 9-13, 2002 – Суми: Вид-во СумДУ, 2002.

2003 г.

Полтораков О.ЮЄвропейська інтеграція як чинник формування системи європейської безпеки // Дослідження світової політикиЗб. наук. пр. – К.: Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2003. – Вип. 25.

Donaj L., Poltorakow O. Perspektiwy aktiwaizaciji “punktow zapalnych” na Ukrainie // Rocznik wschodni. – Rzeszow–Krakow, 2003. – № 9.

Полтораков А.Ю. Украина – Россия – ЕС: военно-политические аспекты европейской интеграции // Россия и Европейский союз в большой Европе: новые возможности и старые барьеры. / Под ред. В.Е. Морозова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2003. (Библиотека европейских исследований. Вып. 13).

Полтораков О.Ю. Свобода як європейська цінність: філософсько-політологічний аналіз // Проблема свободи у теоретичній та практичній філософії // Матеріали Х Харківських міжнародних Сковородинських читань. В 2-х ч. Ч.2. – Х.: «Екограф», 2003. – С.80-82.

Полтораков О.Ю. Європейські цінності як фактор освіти в контексті «європейського вибору» України // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Європейський вектор розвитку освіти України», 23-24 травня 2003 р. – Вінниця: ВОІПОПП, 2003.

2004 г.

Полтораков А. Украина – Польша – ЕС: стратегический треугольник европейской безопасности // Dylematyintegracjieuropejskiej. Europa Srodkowo-Wschodnia u progu rozszerzenia Unii Europejskiej. – Poznan: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2004. – s. 267-270.

Полтораков А.Ю. Проблемы обеспечения экологической безопасности Украины, России и Белоруссии: международно-правовые аспекты (на примере Чернобыля) // Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Экологическая безопасность: природа и общество» (Санкт–Петербург, 2-3 апреля 2004 г.). Сборник трудов. – СПб., 2004. (Секция «Международное сотрудничество в области защиты окружающей среды») – С.204-206.

Полтораков О. Сучасна молодь: між національною та європейською ідентичностями // Матеріали Третьої міжнародної студентської науково-практичної конференції «Світ молоді – молодь світу» (3-5 квітня 2003 р.) – Вінниця: МАУП ВІ, 2004. (Секція  2. Міжнародна інтеграція)

Poltorakov O. Ukraine – NATO Co-operation: Ecology and Law // Materials of 10th International Student Conference «Economics for Ecology». Sumy, Ukraine, May 5-9, 2004 – Суми: Вид-во СумДУ, 2004.

Полтораков О.ЮЄвропейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі: Автореф. дисканд. політ. наук: 23.00.04 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносинК., 2004.

Полтораков О.ЮЄвропейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі: Диск-та. політ. н.: 23.00.04 / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносинК., 2004.

2005 г.

Gelsei A., Poltorakov O. Az ukran eroszakszervezetek civil kontrollja // Kard es Toll. Valogatas. – 2005. – № 3. – P. 96-103.

Полтораков О.Ю. Громадський контроль над «силовими» структурами в Україні: проблемі та перспективи // Матеріали III міжнародної наукової конференції «Розвиток демократії та демократична освіта в Україні». Львів, 20-22 травня 2005 р. – К.: «Розбудова демократії», 2005.

Poltorakov O. Civil control over the power structures in Ukraine in the context of democratic transformations // Papers of the Conference on Democratic Development in Ukraine (May, 2005) – Kyiv: Building Democracy in Ukraine, 2005. («The Rule of Law» Section)

Полтораков О.Ю. Громадський контроль над «силовими» структурами в Україні: проблеми та перспективи // Безпека та нерозповсюдження. – 2005. – № 1 (7).

Полтораков О.Ю. Демократичний контроль над сектором безпеки в Європі // Безпека та нерозповсюдження. – 2005. – № 5 (11).

2006 г.

Poltorakov O. Civil Control over «Enforcement» structures in Ukraine: challenges and prospects // Centro Argentino de Estudios Internacionales. – 2006. – Working Paper №°17. – 6 p.

Полтораков О.ЮДослідження міжнародної безпеки в контексті концептуально-методологічних уявлень теорії міжнародних відносин // Дослідження світової політики. Зб. наук. пр. – К.: Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2006. – Вип. 36. – С. 129-139.

Полтораков А.Ю. Гражданский контроль как фактор стратегического управления сектором безопасности // Информационно-аналитическое обеспечение стратегического управления: теория и практика / Под ред. А.И. Селиванова, А.Б. Докторовича, В.И. Герасимова. – М.: ИПКГосслужбы; ИНИОН РАН, 2006. – С.322–325.

Полтораков О.Ю. Демократичний контроль над сектором безпеки – ключовий фактор успіху євроатлантичної інтеграції України// Матеріали науково-практичної конференції «Євроатлантична інтеграція: реалії та перспективи». Вінниця, 30 травня 2006 р. – Вінниця: ВДПУ імМКоцюбинського, 2006.

Poltorakov O. Theory of Security: the Ecology Case // Materials of 12th International Student Conference «Economics for Ecology». Sumy, Ukraine, May 3-7, 2006 – Суми: Вид-во СумДУ, 2006.

Полтораков О.ЮЗагальні тенденції демократизації системи контролю над ядерною безпекою // Безпека та нерозповсюдження. – 2006. – № 6 (18). –С.19-26.

Полтораков А. Измаил – Рени: политически важный железнодорожный участок // Политический маркетинг. – 2006. – № 9.

2007 г.

Полтораков А. «Силовые» структуры Украины в контексте «помаранчевой революции» // WspolczesnaUkraine / red.nauk. A. Romaniuk, L. Donaj – Lodz: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2007. – S. 152-159.

Полтораков А.Ю. Евроинтеграция и проблема национализма // Цивилизационная структура современного мира. Коллективная монография. / Под ред. ак. НАН Украины Ю. Пахомова и д.филос.н. Ю. Павленко – К.: Наукова думка, 2007. – Т.II. Макрохристианский мир в эпоху глобализации.

Полтораков А.Ю. «Европейская идентичность»и «европейские ценности» в политико-правовом поле Европейского Союза // Цивилизационная структура современного мира. Коллективная монография. / Под ред. ак. НАН Украины Ю. Пахомова и д.филос.н. Ю. Павленко – К.: Наукова думка, 2007. – Т.II. Макрохристианский мир в эпоху глобализации.

Полтораков А.Ю. Европейская интеграция в глобализационном контексте // Цивилизационная структура современного мира. Коллективная монография. / Под ред. ак. НАН Украины Ю. Пахомова и д.филос.н. Ю. Павленко – К.: Наукова думка, 2007. – Т.II. Макрохристианский мир в эпоху глобализации.

Полтораков А.Ю. Западноевропейские ценности // Цивилизационная структура современного мира. Коллективная монография. / Под ред. ак. НАН Украины Ю. Пахомова и д.филос.н. Ю. Павленко – К.: Наукова думка, 2007. – Т.II. Макрохристианский мир в эпоху глобализации.

Полтораков А.Ю. Основные концепции евроинтеграции // Цивилизационная структура современного мира. Коллективная монография. / Под ред. ак.НАН Украины Ю. Пахомова и д.филос.н. Ю. Павленко – К.: Наукова думка, 2007 . – Т.II. Макрохристианский мир в эпоху глобализации.

Полтораков А.Ю. Цивилизационные проблемы западноевропейской интеграции и вопросы национально-государственной идентичности // Цивилизационная структура современного мира. Коллективная монография. / Под ред. ак. НАН Украины Ю. Пахомова и д.филос.н. Ю. Павленко – К.: Наукова думка, 2007. – Т.II. Макрохристианский мир в эпоху глобализации.

Полтораков А.Ю. Финансовая разведка в условиях глобализации // Тенденції розвитку національних фінансових систем за умов глобалізації. Збірник матеріалів ІІ Міжнародного науково-експертного симпозіуму – круглого столу УДУФМТ, 29 листопада 2007 р. – К.: УДУФМТ, 2007. – С.16-18.

Кулик В., Палий О., Полтораков О., Дацюк А., Бєлишев О. Конституційна реформа: підходи основних політичних гравців (експертний політико-правовий аналіз) – К.: ЦДПГС, 2007.

Полтораков О.Ю. Українсько-російські відносини у новій європейській архітектурі // Стратегічна панорама. – 2007. – №1.

Poltorakov O. Grounds and Mechanisms of Eco-Tourism Development in the EU // Materials of 13th International Student Conference «Economics for Ecology». Sumy, Ukraine, May 3-6, 2007. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007.

2008 г

Полтораков О.ЮГлобальне громадянське суспільство в системі міжнародних відносин // Дослідження світової політики. Зб. наук. пр. – К.: Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2008. – Вип. 44. – С.149-156.

Полтораков О.Ю. Стратегічна культура у функціонуванні систем національної та регіональної безпеки // Стратегічна панорама. – 2008. – №2. – С.124-128.

Полтораков О.Ю. Фінансовий контроль над сектором безпеки: теорія і практика // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №1 (36). – С.136-142.

Полтораков О.Ю. Соціокультурні чинники національної безпеки: геополітичний та геоекономічний виміри // Транснаціоналізація міжнародної економіки та пошук шляхів інноваційної співпраці. Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 15 квітня 2008 р. – К.: УДУФМТ, 2008. – С.19-21.

Poltorakov O. The First Visits of the New Russian President // The Journal of Turkish Weekly. – 2008. – June.

Полтораков О.Ю. Острів Білорусь // Зовнішні справи. – 2008. – №12. – С.14-16.

2009 г.

Полтораков О.Ю. Безпека держави та безпека суспільства: специфіка політичного взаємовпливу в національному та європейському контекстахМонографія / Олексій Полтораков – К. : Видавництво «LAT & K», 2009. – 300 с.

(Рецензия: Тодоров І.Я. Рецензія на монографію Полтораков О.Ю. Безпека держави та безпека суспільства: специфіка політичного взаємовпливу в національному та європейському контекстах: Монографія / Олексій Полтораков – К. : Видавництво «LAT & K», 2009. – 300 с. // Євроатлантична Донеччина: Вісник науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. – 2009. – № 3-4 (15-16). – С.163-165.)

Полтораков О.Ю. Інституційно-регіональний вимір інтеграції на просторі СНД // Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. ред. проф. Б. Гуменюка і проф. С. Шергіна – К.: Університет «Україна», 2009. – С.267-294.

Полтораков А.Ю. Политико-системные аспекты безопасности пост-индустриального общества // Национальная безопасность (РФ). – 2009. – №2. – С. 18-23.

Полтораков А.Ю. Цивилизационная безопасность // Политика и общество (РФ). – 2009. – №5. – С. 44-50.

Полтораков А.Ю. Военно-гражданские отношения в контексте национальной безопасности: политико-структурные аспекты // Национальная безопасность (РФ). – 2009. – №4. – С. 81-89.

Полтораков О.Ю. «Несистемні» чинники міжнародної безпеки // «Гілея (науковий вісник)»: Зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип.24. – С.403-410.

Полтораков О.Ю. Політико-політологічні аспекти розвитку «сектору безпеки» // «Гілея (науковий вісник)»: Зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип.25. – С.345-354.

Полтораков А.Ю. «Европейская идентичность» как фактор региональной интеграции: геополитический и геокультурный аспекты безопасности // Политика и общество (РФ). – 2009. – №8. – С.49-54.

Полтораков А.Ю. «Товарищ память»: политические функции исторической памяти // Философия и культура (РФ). – 2009. – №8.

Полтораков О.Ю. Реконцептуалізація поняття «безпека» в сучасному політико-політологічному дискурсі // Політичний менеджмент. – 2009. – №5 (38). – С.19-28.

Полтораков А.Ю. Государство как актор международной безопасности: функционально-ролевой подход // Национальная безопасность (РФ). – 2009. – №5.

Полтораков А.Ю. Приватизация насилия: социополитический контекст // Политика и общество (РФ). – 2009. – №10. – С.45-52.

Полтораков О.Ю. «Дилеми безпеки» через призму співвідношення об’єктивної та суб’єктивної складових // Стратегічна панорама. – 2009. – №4. – С.35-40.

Полтораков О.Ю. Політико-структурний вимір «глокальної» безпеки // «Гілея (науковий вісник)»: Зб. наук. пр. – К., 2009. – Вип.30. – С.486-490.

Полтораков О.Ю. Нова модель цивільно-військових відносин (переосмислення концепції С. Хантінгтона в умовах початку ХХІ ст.) // Національна безпека: український вимір. – 2009. – №6. – С.67-71.

Полтораков А.Ю. Международная миграция как фактор этнополитической безопасности // Общество и этнополитика: материалы Международной научно-практической Интернет-конференции. 1 апреля – 15 июня 2009 г. / Под ред. Л.В. Савинова. – Новосибирск: СибАГС, 2009. – С.81-86.

Полтораков, А. Ю. Социокультурное измерение международной безопасности (евразийский контекст) / Русский мир: материалы Всерос. науч.-практ. конф. «Историческая память Отечества и русский мир» (26 июня 2009 г., г. Пермь). вып. 6 / редкол.: С. В. Неганов и др. – Пермь, 2009. – С .40-49.

Полтораков А.Ю. Украинско-российские отношения в фокусе международно-политического имиджа (на примере «газового конфликта» января 200 г.) // Дневник Алтайской школы политических исследований. № 25. Современная Россия и мир: альтернативы развития (роль политических лидеров в формировании имиджа страны и региона) : материалы международной научно-практической конференции / под ред. Ю.Г. Чернышова. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – С.62-66.

Полтораков О.Ю. Адаптація розвитку «простору СНД» до умов глобалізації // Глобалізація і глобальне управління: історичний, соціальний та політологічний виміри. Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції / Відп. ред. С.О. Шергін – К.: Центр вільної преси, 2009. – С.71-73.

Полтораков О.Ю. Українсько-російські парадоксальні відносини // Зовнішні справи. – 2009. – №1. – С. 31-32.

Полтораков О., Шарф О. На перехрестях: Україна і Білорусь у тіні великої Європи? // Зовнішні справи. – 2009. – №2. – C. 32-35.

Полтораков О.Ю. ОДКБ: євразійська безпекова альтернатива // Зовнішні справи. – 2009. – №8-9. – С. 48-49.

2010 г.

Полтораков О.Ю. Статус національної безпеки України в системі соціально-політичних пріоритетів // «Гілея (науковий вісник)»: Зб. наук. пр. – К., 2010. – Вип.33. – С. 282-287.

Полтораков О. Концептуальні проблеми безпекового контексту міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 150-157. – (Міжнародні відносини ; Вип. 27).

Полтораков О.Ю. Стратегічне співтовариство в політичній структурі систем національної та міжнародної безпеки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К., 2010. – Вип.3. – C.208-216.

Полтораков А.Ю. Современные контексты военно-гражданских отношений (концепция С. Хантингтона применительно к реалиям ХХI столетия) // Национальная безопасность (РФ). – 2010. – №1.

Полтораков А.Ю. Стратегия внешней безопасности Ирландии: политико-экономические контексты // Национальная безопасность (РФ). – 2010. – №3-4.

Полтораков О.Ю. Стратегічне співтовариство в системі владно-політичних відносин в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2010. – Вип. 19. – С.74-84.

Полтораков О.Ю. Національна безпека в дефініційних вимірах // Стратегічні пріоритети. – 2010. – №4. – С.8-13.

Полтораков А.Ю. «Европейская идентичность» как фактор региональной безопасности // Дневник Алтайской школы политических исследований. № 26. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Россия и Западная Европа: влияние образов стран на двусторонние отношения) : материалы международной научно-практической конференции / под ред. Ю.Г. Чернышова. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2010. – С. 46-51.

Полтораков А. Стратегия внешней безопасности по-ирландски: степень нейтральности «зеленого острова» или реалии ирландской внеблоковости // Политический маркетинг. – 2010. – № 4 (145). – С. 56-60.

Полтораков О.Ю. Під захистом святого Патрика // Зовнішні справи. – 2010. – №1. – С.31-33.

Полтораков О., Вагабов Т. «Турецький гамбіт»: втрати на Заході – виграші на Сході? // Зовнішні справи. – 2010. – №7/8. – С. 36-39.

Полтораков О. Стратегія зовнішньої безпеки Ірландії: від геополітики до геоекономіки // Євроатлантика. – 2010. – №3. – С. 22-28.

Кулик В., Полтораков А. Проблемы обеспечения национальной безопасности Украины: аналитический доклад – К.: Центр исследований проблем гражданского общества. – 2010. – 12 с.

Полтораков А. Европейская идентичность как фактор интеграции // PR-менеджер. – 2010. – № 1. – С. 30-34.

Полтораков А., Вахабов Т. «Турецкий гамбит»: потери на Западе — выигрыши на Востоке? // Политический маркетинг. – 2010. – № 11 (152). –  С. 56-63

Полтораков А. Милицейские реформы для политической проформы? // Политический маркетинг. – 2010. – № 12. – С. 39-43.

2011 г.

Полтораков А. Турция: приоритеты геостратегии безопасности // Turcija w stosunkach międzynarodowych / red.nauk. L. Donaj, M. Sempach – Lodz: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2011. – s. 101-108.

Полтораков О.Ю. Концепція «співтовариства безпеки» в контексті теорії міжнародних відносин // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Сер.: Політологія. Соціологія. Право. – 2011. – №1.

Полтораков О.Ю. Міжнародна безпека: діючі особи та виконавці // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Сер.: Політологія. Соціологія. Право. – 2011. – №2.

Полтораков А. Договор о европейской безопасности: вызовы Центральной и Восточной Европе // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. – 2011. – №3. – S.87-96.

Полтораков А.Ю. Кавказ преткновения: «мягкое подбрюшье» Евразии? (Уроки саммита ОБСЕ в Астане, декабрь 2010 г.) // Дневник Алтайской школы политических исследований. № 27. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Разрешение межгосударственных конфликтов: актуальный опыт истории и современность) : сборник научных статей / под ред. Ю.Г. Чернышова. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2011. – С. 145-149.

Полтораков О. ОБСЄ і транс’європейська безпека: уроки саміту в Астані // Євроатлантика. – 2011. – №1. – С. 50-54.

Полтораков О. ОДКБ: в пошуках євразійської безпеки // Зовнішні справи. – 2011. – №1.

Полтораков О., Донай Л. В очікуванні європейської безпеки // Зовнішні справи. – 2011. – № 4. – С. 42-45.

Полтораков О., Шелест Г. «Вишеградська четвірка»: у пошуках субрегіональної безпеки? // Зовнішні справи. – 2011. – №7.

Полтораков А. Глобальная безопасность. Вооруженная корпорация: геоэкономика силы // Политический маркетинг. – 2011. – № 8 (161).

Полтораков О. П’ятий вимір революції // Український журнал. – 2011. – №10. – С.31-33.

2012 г.

Полтораков О. Регіональна безпека за формою 4+1 // Атлантична панорама. – 2012. – № 1 (38).– С.30-33.

Полтораков О.Ю. Євразійський регіоналізм: геостратегія розвитку простору СНД // Політичний менеджмент. – 2012. – №3 (54). – С.83-91.

Полтораков А.Ю. «Когнитивные войны»: парадигмальные трансформации политико-информационных противостояний // Дневник Алтайской школы политических исследований. № 28. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Информационные войны в международных отношениях) : сборник научных статей / под ред. Ю.Г. Чернышова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. – С. 126-131.

Полтораков А.Ю. Геокультурное (цивилизационное) измерение международной безопасности // Общество и этнополитика : материалы Пятой Международной научно-практической Интернет-конференции. 1 апреля – 1 мая 2012 г. / Под ред. Л.В. Савинова. – Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2012. – С.17-26.

Полтораков О., Шереметьєва Л. «На краю землі»: ісландська політична сага в європейському геофінансовому контексті // Євроатлантика. – 2012. – №1-2. – С. 47-53.

Полтораков О. Митний союз або Чим обкладається дружба? // Зовнішні справи. – 2012. – № 1. – С.25-27.

Полтораков О. Стратегічне партнерство України в «глокальному» світі: у пошуках далекосхідної складової? // Зовнішні справи. – 2012. – № 4. – С. 22-24.

Полтораков О. Євразійський регіоналізм: неоднозначні перспективи розвитку простору СНД // Зовнішні справи. – 2012. – № 6. – С. 34-37.

Полтораков О., Магда Є. Євразійський Союз: вперед у минуле? // Зовнішні справи. – 2012. – № 11.– С. 24-27.

Полтораков О. «Відкрий Україну»: державна влада та Інтернет // Український журнал. – 2012. – №3. – С.26-27.

Полтораков О. Покоління української влади: від «старої гвардії» до «младоукраїнців» і далі… // Український журнал. – 2012. – №5-6. – С.42-45.

Полтораков О. Україна. Безпека. Служба… // Український журнал. – 2012. – №5-6. – С.14-18.

Полтораков О. Національна (не)безпека України: спогади про майбутнє? // Український журнал. – 2012. – №7-8. – С.37-39.

Полтораков А. Поколение власти: политико-исторические трансформации на примере независимой Украины // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2012. – № 1.

Полтораков А. Морфология украинской власти: поколенческая динамика // PolitBook. – 2012. – №4. – С. 44-58.

2013 г.

Полтораков А.Ю. «Европейская идентичность» в контексте трансрегиональной безопасности // Современная этничность и диалог культур : сб. науч. работ / под ред. В.В. Сребиненко, Н.М. Асратяна. – Наб. Челны: ФГБОУ ВПО «НИСПТР», 2013. – С.120-128.

Полтораков О. Укранська ідея: ціннісні пріоритети розвитку в цивілізаційному контексті // Pro Futuro – Для майбутнього. – 2013. – №1. – С.60-63.

Полтораков А. Информационно-коммуникационное измерение современных политико-социальных процессов // PolitBook. – 2013. – №2. – С. 35-43.

Полтораков А.Ю. — Геостратегия современного государства: политико-экономические дилеммы // Международные отношения (РФ). – 2013. – № 3. – С. 340-344.

Полтораков А.Ю. Петров Д.Е. Гражданский контроль над вооруженными силами: теория и практика западных государств // NB: Национальная безопасность (РФ). – 2013. – № 3.

Полтораков О. Головування України в ОБСЄ: пасивна активність? // Український журнал. – 2013. – №5-6. – С.39-41.

Полтораков О. Україна. Європа. Інтеграція… // Український журнал. – 2013. – №7-8. – С.14-17.

Полтораков А.Ю. Проблема двойного гражданства как политико-правовой вызов социогуманитарной безопасности // Политика и право (РФ). – 2013. – №8. – С. 1011-1017.

Полтораков А.Ю. «Украинская идея»: национальная специфика геокультурных (цивилизационных) ценностей // Дневник Алтайской школы политических исследований. № 29. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Запад и Восток: межцивилизационные взаимодействия и международные отношения) : сборник научных статей / под ред. Ю.Г. Чернышова. – Барнаул: АЗБУКА, 2013. – С.93-99.

Полтораков А.Ю. Геокультура и этнополитика Украины: ценностное измерение // Общество и этнополитика : материалы Шестой Междунар. науч.-практ. Интернет-конф., 1 мая – 1 июля 2013 г. / РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. ; под науч. ред. Л. В. Савинова. – Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. – С.206-214.

Полтораков А. Функциональная динамика украинского «Майдана» (ноябрь 2013 г. – январь 2014 г.) // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – 2013. – № 2.

2014 г.

Полтораков А.Ю. Миграция как вызов безопасности: национальные и международные аспекты // Дневник Алтайской школы политических исследований. № 30. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Трансграничные мигранты и общество страны пребывания: взаимное восприятие и проблемы межкультурного взаимодействия) : сборник научных статей / под ред. Ю.Г. Чернышова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – С.22-27.

Полтораков О.Ю. Організаційно-правове забезпечення національної інформаційної безпеки: шляхи вдосконалення // Інтеграція України в Європейське інформаційне суспільство: виклики та завдання. Колективна монографія. – К.: ФОП Клименко, 2014. – С.195-206.

2015 г.

Полтораков А.Ю. Запад и восток Украины: политические регионы в конфликтном взаимодействии // Дневник Алтайской школы политических исследований. № 31. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Запад и Восток: регионы в трансграничном взаимодействии) : сборник научных статей / под ред. Ю.Г. Чернышова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. – С.148-154.

Полтораков О.Ю. Гібридна війна в контексті асиметричного світоустрою // «Гілея (науковий вісник)»: Зб. наук. пр. – К., 2015. – Вип.100. – С. 258-260.

Полтораков О.Ю. Геостратегія Росії: у пошуках альтернативного «полюсу сили» // Зовнішні справи. – 2015. – №9.

Полтораков А. Украинское общество: Евромайдан и генезис этнополитического конфликта // Общество и этнополитика : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Новосибирск, 24-26 сентября 2015 г. : в 3 ч. / РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. ; под науч. ред. Л. В. Савинова. – Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. – Ч.3. – С. 132-138.

Полтораков О. Політичні проблеми забезпечення інформаційної безпеки України // Комунікація і дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р., Чернівці / відп. ред. В.П. Фісанов. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015 . – С.104-108.

Aleksei Poltorakov, The Functional Dynamic of Ukraine’s “Maidan” (November 2013–January 2014) // Russian Politics & Law – Volume 53, 2015 – Issue 3 “The Maidan: A Ukrainian Revolution”. – P. 28-36.

2016 г.

Полтораков О. Донбас і Крим: спогади про майбутнє // Зовнішні справи. – 2016. – № 1.– С. 56-57.

Полтораков О.Ю. Безпекові дослідження в соціально-філософському контексті // Стратегічні пріоритети.– 2016. – № 1.– С. 53-59.

Полтораков О., Чабала О. «Колумбійський консенсус» // Зовнішні справи. – 2016. – № 12.– С. 9-11.

Полтораков О. Створення простору суспільної довіри: розвиток систему демократії участі на основі принципу субсидіарності // Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 17-19 лютого 2016 року / Асоціація українських банків; ДВНЗ «Університет банківської справи»; відп. ред. С.М. Аржевітін. – К.: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. – С. 236-240.

Полтораков О.Ю., Щиголь І.В. «Великі дані» та методологічні перспективи соціально-структурних досліджень // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Структурні зміни і соціальна напруженість», 25-26 трав. 2017 р., (м. Київ) / Київ. нац., ун-т ім.Т.Шевченка [та ін.; під заг ред. Горбачика А.П., Судакова В.І.]. – К.: Логос, 2017. – С.130-132.